‘హైదరాబాద్ ఫిలిం క్లబ్’ ఫిబ్రవరి సినిమాలు

HYDERABAD FILM CLUB

FEBRUARY 2018 PROGRAMME

At Sri Sarathi Studios Preview Theatre, Ameerpet

 

10-02-2018        6.00 p.m.  HACKSAW RIDGE

Saturday                               (Australia-USA/2017/Color/139 mins.)

                              

 16-02-2018        6.00 p.m.  1. ZARAAB (The Heat)

Friday                                                                     (Balochi/2017/Color/62 mins.)

                                  (The first Balochi feature film)

                                   

2. GRANDFATHER AND GRANDSON

                                 (Uzbekistan/2919/Colour/80 mins.)

 

23-02-2018        6.00 p.m.  ARRIVAL

Friday                                     (USA/2016/Color/116 mins.)